DEVLET İÇİN OLMAMASI GEREKENLER

28.01.2023 22:56

İnsan olarak sağlıklı, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürmek, temel gereksinimleri karşılayabilmek… için ülkenin tümüyle adil ve çağdaş bir yönetim ile yönetiliyor olması gerekir.

Çağdaş, güçlü, barışçıl bir refah toplumu olabilmek için devlet sisteminin "en iyi biçimde" çalışıyor olması gerekir.

Bir devletin yapısı ve yönetimi "anayasaya" ve yasalara bağlı olarak kurulur ve işlerlik kazanır.

Ülke en iyi bir "devlet modeline" ve "işlerliğine" sahip olmalıdır ki yurttaşlara eşit ve adil hizmetler verebilsin, ülkenin kalkınmasına ve çağdaş bir toplum olmasına çalışabilsin.

Bunun için de günümüzde var olan en uygun ve en iyi yönetim, güçler ayrımına dayalı, parlamenter bir hukuk sistemi olan "çağdaş demokrasi"dir.

Bunun için de tüm devlet erkinin ve kurumlarının "açık, işlerlikli ve demokratik ilkelere uygun" çalışır olması gerekir.

Bu "istenilen" devlet yapısının, "adil ve çağdaş" bir devletin olması gereken temel özellikleri nelerdir?

Konu üzerinde konuşulabilecek çok yönlü bakış açıları, araştırmalar ve incelemeler vardır.

Bu yazımda devlet yönetiminde ve yapısallığında "olmaması", "yapılmaması" gereken konuları, durumları "kısaca" sıralamak istiyorum:

.    Bir de siz bakın ve üzerinde düşünün istiyorum: …………

Akraba, eş, dost için avantajlar, ayrıcalıklar...

Anayasanın maddelerini tam olarak uygulamamak...

Bölgeselci, feodal ilişkili, tarikat ve mezhep çıkarlarına yönelik toplumsal ve ekonomik, siyasi girişimlere ve ayrıcılıklara, çıkarcılıklara  izin vermek..

Çeteleşmenin ve mafyalaşmanın yayılması.

Çevre sağlığını koruyacak önlemlerin alınmamış olması.

Denetlenemeyen, kayıt altına alınamayan ilticacılar, göçmenler, kaçaklara kapıları açmak.

Devlet görevlilerinin halkı küçümsemesi.

Devlet kaynaklarının hortumlanması.

Devlet kurumlarının açık, adil ve bağımsız bir denetim altına alınamaması.

Devlet kurumlarına görevli seçiminde liyakat kuralına uymamak.

Devlet kurumlarında görevlilerin kendilerine "kişisel" çıkar sağlayan düzenlemeler kurması.

Devletin mal varlıklarını birilerine peşkeş çekmek.

Dinsel duyguları sömürenlere izin vermek.

Doğaya sahip çıkamamak.

Eğitimde birlik ve ulusal çıkarcılıktan vazgeçmek.

Eğitimde ulusal çıkarlardan vazgeçmek.

Ekonomide dışa bağımlılığın artıyor olması.

Ekonomide devletçilikten gittikçe uzaklaşmak.

Endüstriyel yatırımlarda dünya düzeyinin gerisinde kalmak.

Genç kuşağa iş bulamamak.

Gerçekleri saklayıp, yalanlarla halkı kandırmak.

Görevlilerin rüşvet ile iş yapması.

Hukuk devletinin temel ilkelerinden vazgeçmek.

Irkçılığa dur diyememek.

İhracatın gerilemesi.

İşsizliğin artması.

İthalatın hızlı artışı.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapamamak.

Kara paranın akışını önlememek.

Kayıt dışı para akışını önleyememek.

Laiklikten ödün vermek.

Mahkemelerin bağımsız, özgür ve adil çalışamaz duruma getirilmesi.

Memur, işçi ve emeklinin ücret ve maaşlarının geçim koşullarının altında kalması.

Merkez bankasının "özer ve bağımsız" çalışmasını engellemek.

"Partizanlıkla" seçilen kişilerin göreve getirilmesi.

Şeffaflıktan yoksunluk.

Tarımsal üretime önem vermemek, tarımın gerilemesi

Teknikte çağdaşlığı yakalayamamak.

Teknikte, ilimde geri kalmak.

Toplumda uygulanmak istenilen zihin yönetimlerini denetleyememek.

Toplumsal ahlakta görülen çöküntüleri ciddiye almamak.

Ulusal ekonomiden uzaklaşmak.

Ulusal enerji gücüne sahip çıkmamak.

Ulusal para biriminin değerini yitirmesi, enflasyonun hızla artması.

Ulusal savunma sisteminin zayıflaması.

Uluslararası ilişkilerde barıştan yana davranamamak.

Uygarlaşmak hedeflerini önemsememek.

Ülkenin kültürel değerlerine önem vermemek.

Vergi sisteminde adaletten uzaklaşmak.

Yabancı yatırımcıların serbestçe girip iş yapıyor olmalarına olanak sağlamak.

Yerli fabrikaları ve iş yerlerini yabancılara satmak.

Yapılan işlerin denetlenememesi.

Yasa önünde herkesin eşit tutulmaması.

Yer altı kaynaklarının yabancılara satılması.

Yoksulluğa çözüm aramamak.

Yurttaşlık vermek konusunda yabancılara çok aşırı bir istek göstermek

……..

.  Biliyorum, bunların böyle sıralanması pek de güzel değil, ama istenilen eğer "iyi bir ülke" ve "iyi bir adil yönetim" ise yurttaşların da "güzel şeyleri" istemesi, kötü ve uygunsuz olanları ise "istememesi" en doğal hakkı olmalıdır, değil mi?

.  "Çağdaş uygarlık düzeyine" erişebilmek, "refah düzeyi yüksek" ve huzur içinde yaşanılan özgürlükçü bir ülkede yaşamak istemek her aklı başında, sağ duyulu yurttaş için en doğal bir haktır…

.  Bunların elde edilebilmesi için de ülkedeki toplumsal örgütlenmeler, siyasi partiler ve halk ortak bir yurtsever bilince sahip olarak, ülkenin çıkarları doğrultusunda ve sömürüye, yolsuzluklara karşı tutum takınabilmelidir.

.  Adil ve anayasal, demokratik seçimlerin gerçekleşebilmesi için de bu doğrultuda birleşebilmelidirler.

  Saygılarımla…

 Öğretmen Gönen Çıbıkcı, 29.01.2023,

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları